Informasjon om NAV kontorsammenslåing

Fra 01.10.19 samlokaliseres NAV kontorene Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken og Lenvik på Finnsnes Fra 01.01.20 etableres Senja kommune og Sørreisa inngår vertskommuneavtale med Senja for NAV tjenester. Det betyr at …

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Her finner du oversikt over alle valglokalene i forbindelse for kommunestyre- og fylkestingsvalget i Senja kommune. Husk du kan forhåndsstemme frem til og med 6. september. Klikk her for : …

Protokoll fra valgstyret

Valgdagene i september nærmer seg. Valgstyret til Senja kommune hadde siste og forberedende møte den 15.august. Protokoll fra møtet kan dere lese her: Protokoll valgstyret 15082019

Utvidet frist på høring – Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032

Fellesnemnda for etablering av ny kommune, Senja kommune, har på delegert myndighet som interkommunal planmyndighet av kommunestyrene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, vedtatt følgende i sak 39/19 den 19.06.19:

1. Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020 – 2032 baseres på visjonen:
«Et hav av muligheter – sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune».

2. Verdiene «raus – framoverlent – bærekraftig» skal bidra til at vi lyktes med vår visjon for Senja kommune.

3. Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020 – 2032, sist rev. 7.06.19 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 11-14.

Forslag til samfunnsdelen kan ses på hjemmesidene til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune, samt på hjemmesiden til Senja2020: www.senja2020.no

Merknader/innspill til kommuneplanens samfunnsdel sendes Tranøy kommune, Vangsvikvn 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no.
Frist for merknader settes til av hensyn til sommerferie til mandag 30. august 2019. Innspill og merknader merkes med «Kommuneplanens samfunnsdel Senja kommune 2020 – 2032».

I høst etableres lokalutvalgene i Senja kommune.

Fellesnemnda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune. Nærdemokrati – Senjamodellen Senja 2020 …