Endrer telefoni-leverandør

Senja kommune har inngått ny avtale på leveranse av telefonisystemer. Atea vil bli fremtidig partner, og stordriftsfordeler gjør at avtalens verdi endte langt under det estimerte. I forrige uke ble …

Ny gebyrforskrift

Utlegging til offentlig ettersyn Ny gebyrforskrift for oppgaver etter plan- og bygningsloven, jordloven, forurensningsloven, vegloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Senja kommune. Fellesnemnda for etablering av Senja kommune har på …

Utvidet frist på høring – Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032

Fellesnemnda for etablering av ny kommune, Senja kommune, har på delegert myndighet som interkommunal planmyndighet av kommunestyrene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, vedtatt følgende i sak 39/19 den 19.06.19:

1. Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020 – 2032 baseres på visjonen:
«Et hav av muligheter – sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune».

2. Verdiene «raus – framoverlent – bærekraftig» skal bidra til at vi lyktes med vår visjon for Senja kommune.

3. Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020 – 2032, sist rev. 7.06.19 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 11-14.

Forslag til samfunnsdelen kan ses på hjemmesidene til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune, samt på hjemmesiden til Senja2020: www.senja2020.no

Merknader/innspill til kommuneplanens samfunnsdel sendes Tranøy kommune, Vangsvikvn 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no.
Frist for merknader settes til av hensyn til sommerferie til mandag 30. august 2019. Innspill og merknader merkes med «Kommuneplanens samfunnsdel Senja kommune 2020 – 2032».

Lokalutvalg i Senja kommune

Fellesnemda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune. Senja 2020 vil medio …