Delprosjekt 9.6 Eiendomsforvaltning er godt i gang

Delprosjekt 9.6 eiendomsforvaltning skal kartlegge alle typer eiendommer som eies av kommunene og hva disse brukes til, eksempelvis utmarksarealer, parker, veger, parkeringsplasser, ubebygde tomter og bebygde tomter. Prosjektet skal vurdere beskaffenhet, hvilken verdi disse arealene kan ha og hva de kan nyttes til. Det skal også gjennomføres nødvendige bygningsmessige investeringer i lokaler som skal benyttes av Senja kommune, i samarbeid med delprosjekt 8.3 eierskap og interkommunalt samarbeid. Referat fra deres møte den 28. august 2018 kan du lese her: Referat DP 9.6 28 08 18