Organisasjonskartet for Senja kommune er klart

Etter lang og god prosess, der alle ansatte har fått mulighet til å gi sine innspill, ble det administrative organisasjonskartet vedtatt av Fellesnemnda i møte 21. november 2018. Nå starter arbeidet med å innplasserer ledere på de nest øverste nivåene.

Detaljerte organisasjonskart og beskrivelse for hvert virksomhetsnivå finnes nedenfor. Innholdet er hentet fra Fellesnemndssak 52/18.

Hovedkartet

Øverste leder: Rådmann Hogne Eidissen
I det forrige forslaget til administrativt organisasjonskart var det planlagt en egen utviklingsavdeling rett under rådmann. Det kom flere innspill gjennom høringen som stilte spørsmål i forhold til om det var rett plassering for en utviklingsavdeling. I det da fremlagte organisasjonskartet fantes det både en «Utviklingsavdeling», «HR og organisasjonsutvikling» «samfunnsutvikling» og «Næring og utvikling».

I det nye forslaget til organisasjonskart er dette ryddet noe i. Det foreligger fortsatt en avdeling som heter «Næringsutvikling» og et område som heter «Samfunnsutvikling». Men utviklingsavdelingen som var foreslått organisert rett under rådmann, er nå foreslått som en avdeling under Organisasjon som heter Personal og organisasjonsutvikling, og herunder er en av oppgavene kompetanseutvikling. Ut i fra høringsinnspillene fremstår det som en god løsning i forhold til at det skal jobbes med utvikling på tvers i organisasjonen, og området Stab/støtte skal serve hele organisasjonen. Næringsutvikling er flyttet opp som en egen enhet rett under rådmann, fordi det er særdeles viktig med en nær og tett dialog mellom ordfører, rådmann og de som jobber med næringsutvikling. De som er ansvarlige for næringsutvikling i kommunen, bør ha en mer fristilt rolle enn at de har flere ledd å rapportere til. Det er vurdert som hensiktsmessig at kommuneadvokaten er direkte underlagt rådmann, fordi det også her er viktig med en nær og tett dialog mellom ordfører, rådmann og kommuneadvokat.

Samfunnsutvikling

Øverste leder: Kommunalsjef Alf Rørbakk
Forslaget som foreligger har en stab til kommunalsjef. Herunder ligger beredskap og samfunnssikkerhet, folkehelse og prosjektkoordinator. I tillegg planlegges det 4 virksomheter; Bygg og eiendom, Brann og redning, Infrastruktur, samt Plan og Utvikling. Det vil under disse virksomhetene være avdelingsledere og/eller fagansvarlige. På nåværende tidspunkt er det ikke endelig avklart hvordan det blir, da videre organisasjon planlegges av prosjektleder, kommunalsjef og virksomhetslederne når de er innplasserte. Næringsutvikling er som nevnt tidligere lagt direkte under rådmann i foreliggende forslag til organisasjonskart.

Oppvekst og kultur

Øverste leder: Kommunalsjef Rune Hoholm
Dette er et stort område, og etter innspill er det administrative organisasjonskartet bygd opp med to sektorledere under kommunalsjef, det er sektorleder Skole og sektorleder Barne-og Familietjenesten. Dette vurderes som en hensiktsmessig organisering fordi dette er svært store områder, med mange ledere og et stort faglig spenn. Det er vurdert som lite effektivt og hensiktsmessig at kommunalsjef på området skal ivareta den nærmeste oppfølgingen av eksempelvis rektorene. Innenfor Barne- og Familietjenesten er det tenkt at det er hensiktsmessig å samle de tjenestene som har, og bør ha, et nært og godt samarbeid. Tjenesten er planlagt organisert med avdelingsleder barnevern, avdelingsleder PPT,
avdelingsleder helsesøstertjenester, og i tillegg vil tverrfaglig koordinator og SLTkoordinator (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) være organisert inn under denne tjenesten. I tillegg til de to sektorlederne vil det være virksomhetsledere på 13 skoler (rapporterer til sektorleder skole), 3 virksomhetsledere barnehage, en virksomhetsleder Kultur og en virksomhetsleder SLI (Senter for Læring og Integrering), disse virksomhetslederne rapporterer direkte til kommunalsjef. I hver barnehage vil det være egen styrer, som rapporterer til sin virksomhetsleder barnehage, ut fra geografisk inndeling. Virksomheten Kultur er også planlagt med flere avdelinger som har sin avdelingsleder, herunder avdelingsleder for hver kulturskole, avdelingsleder bibliotek, avdelingsleder kulturhus. I tillegg til sektorledere og virksomhetsledere er det etablert en stab for kommunalsjef, hvor skolefaglig rådgiver og barnehagefaglig rådgiver er organisert.

Helse, pleie og omsorg

Øverste leder: Kommunalsjef Jorid Meyer
Dette er i likhet med oppvekst og kultur et stort område, med et enormt faglig spenn og mange ledere. Her vurderes det også hensiktsmessig å etablere to sektorledere; sektorleder Helse og sektorleder Pleie og omsorg. I tillegg er det etablert en stab for kommunalsjef, hvor Helse og omsorgsfaglig rådgiver sitter, sammen med tildeling og koordinerende enhet, kommuneoverlege og kommunepsykolog. NAV er plassert slik at de rapporterer direkte til kommunalsjef Helse, pleie og omsorg. Under sektor Helse foreslås det 3 virksomheter; Distriktsmedisinsk senter med BRA og friskliv, Senjalegen/Legevakt, Rus og psykiatri. Under virksomhetene vil det organiseres med avdelinger og/eller fagansvarlige. Under sektor pleie- og omsorg foreslåes det 8 virksomheter; hjemmetjenesten, tjenesten for funksjonshemmede og 6 sykehjem. Det som har vært drøftet, men ikke fremkommer i foreliggende organisasjonskart er om det er formålstjenlig å differensiere driften ifht sykehjem og hjemmetjenester. I dagens Berg og Torsken er hjemmetjenesten organisert i samme virksomhet som sykehjemmet i kommunen, og det er en ordning som fungerer. Det er lite hensiktsmessig at det skal omorganiseres til å tilhøre en sentral hjemmetjeneste, både ifht lange avstander for å komme til basen, samt utfordringer ifht farlige veistrekninger, stengte veier osv. Dersom man i distriktene velger å beholde løsningen med en felles virksomhetsleder for sykehjem og hjemmetjenester vil det være enklere å disponere tilgjengelig personell ut fra hvor det er størst behov.

Stab/støtte

Øverste leder: Kommunalsjef Geir-Henning Iversen
Tjenesteområdet kan i utgangspunktet grovt sett deles inn i to deler, økonomi og organisasjon. I forhold til innspill fra høringsrunden og diskusjoner i DP 9.2 foreslås det at området Stab/støtte organiseres med tre virksomheter; økonomi, regnskap og organisasjon. Som følge av at Pedagogisk senter og Løkta har vært interkommunale samarbeid i forhold til kompetanseutvikling, så vil disse funksjonene fortsatt bli en viktig del av kompetanseutviklingsarbeidet i den nye kommunen. I tillegg til dette er «Anskaffelser» flyttet opp som en stabsfunksjon, og er organisert direkte under kommunalsjef. Virksomhetsledere og ansatte som jobber med anskaffelser rapporterer til kommunalsjef. Det vil på nivå under virksomhetene være avdelingsledere og/eller fagansvarlige. På nåværende tidspunkt er det ikke endelig avklart hvordan det blir, da videre organisasjon planlegges av kommunalsjef, virksomhetslederne og tillitsvalgte når virksomhetsledernivået er på plass.