Senja – eventyret starter her

En masterstudent fra Universitetet i Tromsø følger oss og noen har kanskje lagt merke til henne på noen av bildene vi har lagt ut. Her forteller Gunn Tove litt mer om seg selv, sin oppgave og hvorfor hun valgte Senja2020.

«Senja – eventyret starter her» Slik er starten på min masteravhandling i Organisasjon og ledelse ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Oppgaven er å studere og forske på hvordan organisasjonen Senja kommune designes gjennom sammenslåingen av fire kommuner til en kommune. Gjennom denne prosessen ser jeg på hvordan en koordinerer og forener perspektivene rundt prosessene for organisering. Spesielt er blikket rettet til hensynene rundt det geografiske, sektorinndeling, arbeidsprosesser og tjenestemottakere (innbyggere) gjøres. Litt nærmere forklaring på disse fire hensynene:

• Geografi: kommunen strekker seg over stort fysisk område. Vil man benytte seg av de bygg som allerede eksisterer fremover, blir de brukt videre til arbeidsplasser. Har også betydning for bosetting i kommunen.

• Sektorinndeling: deler kommuneadministrasjonen seg opp i sektor som for eksempel helse, utdanning, samfunnsplanlegging, kultur, stabsfunksjoner.

• Prosesser: tenker man entydige prosesser i arbeidsdelingen og arbeidsoppgaver. Spesielt effektive arbeidsprosesser.

• Tjenestemottakere: ivaretakelse av mottakere av tjenestetilbudet til kommunen. Som eksempel er barn, unge, eldre, innvandrere, syke personer.

For å analysere disse perspektivene benytter jeg beslutningsmodeller. Med beslutningsmodeller menes om beslutninger foregår som en styrt prosess fra øverste ledelse beordret ned i organisasjonen, eller om det foregår som forhandlinger og flere løsninger legges frem som alternativer. Som tredje alternativ kan beslutninger foregå helt tilfeldig uten noen form for vurderinger.
Som voksen student med lang arbeidserfaring og praksis i endringsprosesser synes jeg det er interessant å se, fra et perspektiv overordnet og utenfra, hvordan en slik prosess tar seg til. At valget ble Senja kommune er fordi prosjektet Senja 2020 selv ønsker en åpen og transparent prosess og inntrykket mitt er at det for det meste er en positiv glød rundt prosjektet. Min egen interesse for organisering og ledelse av prosjekt er stor. I tillegg er sammenslåingsprosesser av kommuner et høyst aktuelt tema og kanskje kan andre kommuner se til Senja for hvordan de har gjennomgått et slikt prosjekt både med hensyn til tidsperspektiv og utformingen av kommunen. Avhandlingen vil til slutt bli på ca 85 sider og av denne vil jeg lage et sammendrag som viser de vesentligste funn som er mer lesbart for de som ønsker.

Ønsker Senja kommune lykke til. Tror dere har lagt et godt fundament for en god kommune å bo og leve i. Som veileder har jeg Kjell Arne Røvik, professor statsvitenskap ved UIT.
Hilsen Gunn Tove Ribe