Avklaringer for ansatte

Over 200 ansatte fra dagens fire kommuner har nå fått avklart hvilken stilling de vil få i Senja kommune. Dette dreier seg i hovedsak om ledere og ansatte på de fire rådhusene. Her finnes den komplette oversikten pr. 21. mars 2019 .

BAKGRUNN:
En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune. Ved etableringen av den nye kommunen, vil alle ansatte i de tidligere kommunene ha krav på stilling i den nye kommunen. Ingen ansatte vil bli sagt opp, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver. Prosessen med å avklare hvilke stillinger og funksjoner ansatte i dagens kommuner skal ha i den nye kommunen, kalles “innplassering“.

Hvilke stillinger de ansatte innplasseres i, vil ha sammenheng med deres erfaring og kompetanse. Tillitsvalgte har en sentral rolle i arbeidet med å innplassere ansatte. Det er fortsatt ansatte/ledere fra forskjellige nivåer som ikke er innplassert, men de er i utvelgelseområde for de lederstillinger og nøkkelstillinger som ikke er avklart ennå.

De fleste ansatte i dagens kommuner blir ikke direkte berørt av prosessen, bortsett fra at de får ny arbeidsavtale med Senja kommune. Dette gjelder eksempelvis rektorer, lærere, ansatte i barnehager, sykepleiere, ansatte i hjemmetjenesten osv.

Oversikt pr. 21. mars 2019

Rådmann: Hogne Eidissen

Rådmannens stab

Kommuneadvokaten: Bjørn Stefanussen og Nathalie Anti

Seniorrådgiver: Lena Hansson
Seniorrådgiver/internkontrollansvarlig: Bente J. Karlsen

Næringsavdelingen

Næringssjef: Bjørn Fredriksen
Næringskonsulent: Hege Vigstad
Næringskonsulent: Ikke innplassert

Helse og omsorg

Kommunalsjef: Jorid Meyer

Helsefaglig rådgiver: Margrethe Hagerupsen (60%) og Helen Marie Henriksen (50%)

Tildelingsenheten
– Christine Berntsen
– Elena Kristiansen
– Janita Jensen
– Maria Johanne Jakobsen

Sektorleder Helse: Evy Nordby
Kommuneoverleger: Aslak Hovda Lien og Steinar Konradsen

Avdelingsleder OGT: Åse Nordli
Avdelingsleder fødestua: Anne Grete Rånes
Avdelingsleder poliklinikk/dialyse: Bente Solstad

Virksomhetsleder Senjalegen/legevakt: Anita Ustad
Avdelingsleder Senjalegen Silsand: Ingen innplasserte
Avdelingsleder Senjalegen Finnsnes: Monica Kvalvik
Avdelingsleder legevakt: Marit Storli

Virksomhetsleder DMS: Hanne Ness Eidsvik 
Virksomhetsleder psykisk helse/rus: Siv Elsa Hoel

Sektorleder omsorg: Monica Karlsen

Virksomhetsleder Hjemmetjenesten: Berit M. Larsen
Avdelingsleder hjemmetjeneste Senja Midt-Senja: Marjo Hytonen
Avdelingsleder hjemmetjeneste Nord-Senja: Ingunn Lothe
Avdelingsleder hjemmetjeneste sentrum vest: Ingen innplasserte
Avdelingsleder hjemmetjeneste sentrum øst: Ingen innplasserte

Virksomhetsleder Rossfjord sykehjem: Kathrine Arnesen 
Avdelingsleder Rossfjord sykehjem: Ingen innplasserte

Virksomhetsleder Finnsnes omsorgssenter: Lisa Estensen
Avdelingsleder plan 2: Sonja Rose Brattli
Avdelingsleder plan 3: Kathrine Folke-Olsen
Avdelingsleder plan 4: Sissel Brandser

Virksomhetsleder Sifjord/Gryllefjord sykehjem: Kjell-Jarle Hansen. Han har ansvar for begge sykehjem fra 1. mai 2019, da virksomhetsleder i Torsken går over i annen jobb. 
Virksomhetsleder Gryllefjord sykehjem: Ingen innplasserte
Helsefaglig rådgiver i stab: Lena Røsæg Olsen.

Virksomhetsleder tjenesten for utviklingshemmede: Lars Johansen
Avdelingsledere:
– Veronica R. Johnsen
– Kine Larsen
– Hilde Sørensen
– May Karin Benjaminsen
– Merethe Hansen/Vigdis Brynjulfsen

Avdelingsleder Sentralkjøkken FOS: Kenneth F. Pettersen
Virksomhetsleder Stonglandet sykehjem og hj.tjenester: Lisbeth Solbø
Virksomhetsleder Skaland sykehjem og hjemmetjenester: Renate Lysberg

Oppvekst og kultur

Kommunalsjef: Rune Hoholm
Sektorleder Skole: Utlyst eksternt
Skolefaglig rådgivere: Tim Uteng og Trond Eidissen
Barnehagefaglig rådgiver: Mikal Eriksen

Sektorleder Barne- og familietjenesten: Ingen innplassert
Avdelingsleder barneverntjenesten: Inger Slettum Olsen
Avdelingsleder PPT: Bengt Viken
Avdelingsleder Helsesykepleier: Stilingen er utlyst i Lenvik kommune
SLT-koordinator (40%): Tore Coldvin
Tverrfaglig koordinator (50%): Odd Fredriksen

Virksomhetsleder kultur: Cato Simonsen
Biblioteksjef: Kristin Strand Iden
Kinosjef: Kay Erling Ludviksen
Kulturhussjef: Karin T. Olsen

Idrett og frivillighet 
Kulturkonsulent: Haavar Sandnes
Fritidskoordinator fagansvarlig: Linn-Iren Bakken

Virksomhetsleder SLI: Mette Lorentsen
Avdelingsleder Grunnskole for voksen: Arnstein Lockertsen
Avdelingsleder Norsk og samfunnsfagopplæring: Kirsti Solset Malik

Avdelingsleder Serviceavdelingen: Ikke innplassert
Avdelingsleder Flyktningetjenesten: Ikke innplassert

Virksomhetsleder barnehage:
– Mette Granheim
– Inger Rydningen
– Merethe Henriksen

Samfunnsutvikling

Kommunalsjef: Alf Rørbakk

Stab
:
– Geir Fredriksen
– Hege Tollefsen
– Renate Jakobsen
Folkehelsekoordinator: Hege Bekken
Samfunnsplanlegger: Jens Vidar Viken
Prosjektoppfølging/utbygging:
– Astrid Myrvang Hagen
– Jan I. Rokstad
– Kato Fredriksen
– Martin D. Ingebrigtsen
– Knut Vidar Olsen
– Bjørn Lauransen
Beredskap/samfunnssikkerhet: Ikke innplassert

Virksomhetsleder Bygg og Eiendom: Fred Ove Flakstad

Byggforvaltning:
Avdelingsleder: Ikke innplassert
Innplasserte: 
– Odd E. Knutsen
– Hallstein Hansen
– Leif Simonsen
– Steinar Solstrand
– Roger Årnes
. Svein H. Trondsen
– Knut Salamonsen
– Bjørn E. Hansen
– Joakim Kristinsson
– Kjetil Jensen
– Knut A. Richardsen
– Jorulv Tretnes
– Jens I. Nybrott
– Viggo Svendsen

Boligkontor:
– Yngvar Svendsen
– Gunn Janne Bjørklund
– Frank Nyborg

Renhold, 2 avdelingsledere
Avdelingsleder: Torhild Rønneberg
Avdelingsleder: Ikke innplassert

Virksomhetsleder Infrastruktur: Fred Inge Fredriksen
Drift vei, park og veimyndighet:
– Magnus Mikalsen
– Otto Jakobsen
– Vidar Markussen
– Bengt A. Ludvigsen
– Steve Nyman
– Trond Jaklin

Drift VAR
Avdelingsleder: Ikke innplassert
Innplasserte:
– Anton Ploshchik
– Stein Vik
– Stian Stenvold
– Viggo Andersen
– Trond Å. Hansen
– Håvar Løberg
– Sverre Pedersen
– Børge Andreassen
– Torgeir Tobiassen
– Kjell Johansen
– Lars Jørgensen
– Halgeir Knutsen
– Asgeir Asgeirson
– Ronny Mikalsen

Trafikktjenesten:
– Gerd A. Asgeirson
– Mona Hansen
– Charlotte Røbergsen

Administrasjon Havn: Jostein Jenssen og Jorulf Tretnes
Da gjenstår det 50% stilling, utvelgelsesområdet er de overtallige fra nivå 1, 2 og 3.

Virksomhetsleder Brann og Redning: Arnstein Smevik
Forebyggende avdeling: Sigbjørn Syr

Feiertjenesten:
– Veronica Sand
– Steinar Abrahamsen
– Ørjan Eriksen

Beredskap: Erik Jensen
Det er 50% stilling igjen, som utlyses eksternt.

Virksomhetsleder Plan og utvikling: Wenche Pedersen
Innplasserte:
– Inger Andreassen
– Knut Arne Grosås
– Marius Janvin
– Roger Skog
– Bjørn Abelsen
– Estela G Novo

Byggesak og deling:
– Kjell Inge Møller
– Lise L Dybdal
– Nora Seel-Bahr
– Kjetil Høeg
– Stein G Spjelkavik

Geodata og Eiendomsskatt:
– Bengt Richardsen
– Karles Pettersen
– Jørgen E Johansen
– Laila I Rasmussen
– Odd S F Gundersen
– Odd Olsen
– Kåre Vilvang

Naturforvaltning:
– Kristin Furuløkken
– Oddgeir Kroken
– Svein G Hove
– Tonje E Eriksen
– Viktor Lavik
– Reidun Aspmo

Stab/støtte

Kommunalsjef: Geir-Henning Iversen

Kantine: Kaija Hansen
50% stilling: Ikke innplassert

Anskaffelser: Tommy Hagen og Lotte Kajander

Virksomhetsleder økonomi: Elisabet Norlund
Innplasserte:
– Tore Antonsen
– Frode Sander Haug
– Heidi Jacobsen

Virksomhetsleder regnskap: Angelika Strobel
Innplasserte:
– Terje Magnussen
– Evy K Solstad
– Gry Wilsgård
– Vigdis Simonsen
– Solveig Schultz
– Unni Røberg
– Marita Thomassen
– Cathrine Knutsen

Avdeling skatt, innfordring, arbeidsgiverkontroll:
Avdelingsleder: Janne Pettersen
Arbeidsgiverkontroll:
– Ida Løvland
– Frode Karl Lysberg
– Jarle Norvald Jakobsen

Skatt og innfordring:
– Marius Fagerhaug
– Vivi Nygård
– Mayvor Hansen
– Thomas Orrestad
– Heidi Anna Svendsen
– Leo Harland
– Jarl Åge Hanssen

Virksomhetsleder organisasjon: Karin Johnsen

IKT/digitalisering:
Avdelingsleder: Ikke innplassert
Innplasserte:
– Hallgeir Torgersen
– Dan Guttormsen
– Svein-Erik Sørensen
– Bjørn Larssen
– Evgeniia Gladkova
– Mona Pedersen
– Arne Hanssen
– Tommy Fallsen
– John-Olav Edvardsen
– Espen Fagerthun
– Svein Pedersen

Kundetorg/Kommunikasjon/møtesekretariat
Avdelingsleder: Ikke innplassert
Innplasserte:
– Kaja Risto Godtlibsen
– Karin Mikkelsen
– Hilde Jakobsen
– Beate Tretnes
– Maria Simonsen
– Bente Leikvik
– Hege Viken
– Tina Larsen
– Mariann Johansen
– Asbjørn Beyer Log
– Wenche Håkonsen

Personal og organisasjonsutvikling
Avdelingsleder: Ikke innplassert
Innplasserte:
– Erlend Simonsen
– Ingunn Minnesjord
– Anne-Britt Agersborg
– Monica Holmgren
– Else-Rita Langaune
– Ann Karin Torgersen
– Kari Anne Eikås
– Unni Antonsen
– Kari Wilsgård
– Åshild Stiberg
– Renate Meier
– Anita Berg
– Hege Havnes