Oppsummering etter felles kommunestyremøte 23.06.17

Felles kommunestyremøte for kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy,

Fredag 23.06-17 kl. 10.00 – 11.30

Kunnskapsparken Finnsnes

Innledning

Fylkesmann Bård Pedersen innledet møtet. Han gjennomgikk kort de saker som skal drøftes i henhold til Inndelingsloven, herunder navn på den nye kommunen, tallet på medlemmer i kommunestyret, sammensetning av fellesnemnd, valg av revisor og oppretting av andre fellesorgan.

Ordfører i Tranøy, Jan Fredrik Jenssen, og leder av interimsfellesnemnda, oppsummerte deretter prosessen så langt, og informerte kort om dagens program. Han minnet om intensjonsavtalen som var vedtatt i alle de fire kommunene, og som danner grunnlaget for de vedtak som skal gjøres i dag. Han viste også til styringsdokumentene som utfyller intensjonsavtalen.

Ordfører i Berg, Roar Åge Jakobsen, reflekterte litt rundt forhistorien i Berg før dagens møte.

Ordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad, minnet om at Torsken nå var slått sammen med de øvrige kommunene med tvang, men påpekte samtidig at man respekterer Stortingets vedtak. Han la vekt på intensjonsavtalen som et godt styringsdokument.

Ordfører i Lenvik, Geir Inge Sivertsen, var opptatt av navnet på den nye kommunen. Han la vekt på at navnet Senja kommune klinger godt, og minnet om at Senja er en merkevare. Han la videre vekt på at den nye kommunen blir en sterk næringskommune innen havbruk, reiseliv, landbruk og industri. Han la også vekt på den felles kultur som den nye kommunen har gjennom å være en kystkommune med landbruk, fiske, samisk bosetting og reindrift.

Innlegg fra salen

 • Den fremforhandlede intensjonsavtalen er dårlig fordi olje ikke er nevnt.
 • Fellesnemnda skal ha 22 representanter. Hvordan avgjøres saker ved stemmelikhet?
 • Fellesnemndas mandat er å tilsette rådmann. Hva med sammensetningen av fellesnemnda?
 • Det legges opp til at man skal ha lik eiendomsskatt først om 8 år. Det er altfor lang tid.
 • Jeg heier på den nye kommunen. Vi må være rause. Det blir en tidkrevende prosess.
 • Vi må tenke framover. Hva med eiendomsskatt hvis en kommune har 0 og en annen 7 promille?
 • Vi starter ikke samarbeidet med å bryte intensjonsavtalen. Fellesnemnda sammensatt av formannskapene gir god politisk forankring. Ved stemmelikhet gjelder leders dobbeltstemme.
 • Det skal være minst 27 i det nye kommunestyret. Det er foreslått 45. Mener det bør være 51.
 • Hvem har bestemt navnet Senja? Hva skal det enkelte kommunestyre gjøre framover?
 • Det er en viss skepsis til prosessen. Vi må se forbi dette og se framover. Lenvik er største Senjakommune, og selv Lenvik har utfordringer i dag. Vi må ha ressurser til å drive utviklingsarbeid.
 • Torsken ønsker å være positiv. Vi er opptatt av å skape gode vilkår for næringsutvikling og utvikle god infrastruktur.
 • Kommunenavnet står i intensjonsavtalen, og den er vedtatt av alle kommunene.
 • Det er viktig å drive de fire kommunene fram til 31.12-19 på en klok måte. Det er viktig å harmonisere planer, og ikke drive fram egne planer.
 • Torsken skal nå være med og brette opp ermene. Vi forventer raushet i prosessen. Det er viktig med politisk engasjement.
 • Det er gjort mye i ytterkantene i Lenvik med havneutbygging og veibygging. Det er i dag positivt å være ytterkant i Lenvik.
 • Vi må bygge tillit framover – må lage arenaer for folk, slik at de blir tatt med.
 • Jeg gleder meg over ny kommune, Raushet er nevnt i intensjonsavtalen, Viktig å være klar over at det skjer verdiskaping på begge sider av Gisundbrua. Det er bra å bo i utkanten av Lenvik.
 • Ny kommune gir unike muligheter blant annet på grunn av kystlinja. Vi må jobbe for utvikling av videregående skole, blå linje, og lakseslakteri.
 • Senterpartiet lokalt er innstilt på å jobbe positivt som et distriktsparti. Vi må skape innhold i reformen og skape utvikling.
 • Dette gir mulighet for å starte med blanke ark. Vi kan skape stolthet og vekst.

Senja2020.no

Nettside for prosessen ble vist. Nettsiden skal inneholde all informasjon om prosessen fram til 31.12-19. Den vil være åpen for innbyggere, politikere og ansatte, og skal inneholde alle dokumenter som produseres i prosessen. Det vil bli etablert egen nettside for den nye kommunen, senja.kommune.no når den tid kommer.

Nettsiden senja2020.no ble godt mottatt.

Avslutning

Etter felles kommunestyremøte, gikk så hvert kommunestyre hver for seg for å behandle sak om etablering av fellesnemnd.

 

Vangsvik 26.06-17

Alf Rørbakk

referent