Sektorleder for barne- og familietjenesten – utlysning av stilling

Om stillingen

Sektorlederen vil inngå i ledergruppa i kommunalområdet oppvekst og kultur i Senja kommune. Sektorlederen for barne- og familietjenesten vil ha overordnet ansvar for driften av barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT, SLT-arbeid m.m.

Mål og resultater

Senja kommune har som mål å være en robust, livskraftig bo- og næringskommune med god kvalitet i tjenestene til innbyggerne.

Sektorlederen skal aktivt delta i arbeidet med å sette den nye kommunen i stand til å fungere som én organisasjon fra 1. januar 2020. Sektorlederen skal aktivt delta i arbeidet med å sette det nye kommunalområdet i stand til å nå sine mål. Sektorleder vil inngå i ledergruppa i oppvekst- og kulturområde. Det innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde.

Sektorlederen skal sammen med øvrige ledere, etablere, drifte og utvikle Senja kommune med utgangspunkt i de opprinnelige kommunenes tradisjoner og fortrinn. Sektorlederen skal bidra til, og samarbeide om gode lokaldemokratiske prosesser og bred involvering.

Sektorlederen forventes å utvikle et samlet tjenestetilbud i samarbeid med elever, foreldre, relevante innbyggergrupper, nåværende og fremtidige samarbeidspartnere.

Sektorsjefen har ansvar for / skal medvirke til

 • At målene til sektoren, kommunalområdet og kommunen nås og at lovkrav innfris
 • Riktig kapasitet og nivå på tjenester
 • Være en pådriver og initiativtaker til å styrke og videreutvikle tjenesteområdet
 • Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer og god ledelse
 • God økonomistyring
 • God internkontroll og sikkerhet
 • Lokal identitet med nærhet til virksomhetene
 • Gode medvirknings- og samskapingsprosesser med barn, foreldre og relevante brukergrupper og samarbeidsaktører
 • Trygge og gode oppvekstvillkår
 • Aktiv inkludering og forebygge utenforskap
 • God beredskap, trygge lokalsamfunn
 • Åpenhet og transparens i saksbehandlingen
 • Å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne
 • Fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger
 • Samhandling og samarbeid mellom ulike sektorer, virksomheter, kommunalområder og mellom ledernivåer, til beste for kommunens innbyggere
 • God samhandling med og bred involvering av de ansatte og tillitsvalgte for å oppnå best mulig tjenester
 • Saksutredninger

Kompetanseområder

 • God forståelse for lederskap og erfaring fra personalledelse og linjeledelse
 • Solid faglig kunnskap og erfaring innen ansvarsområdet
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid
 • God økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser
 • God rolleforståelse
 • Aksept og forståelse for politiske prosesser
 • God organisasjonsforståelse og evne til koordinering og å håndtere kompleksitet
 • God til å kommunisere og god skriftlig fremstillingsevne

Kompetansekrav

Høyere utdanning innenfor fagområdet og relevant ledererfaring. Ønskelig med lederutdanning.

Lederstil/ personlige egenskaper:

 • Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper
 • Etterrettelig, målrettet, beslutningsdyktig og gjennomføringssterk
 • Høy integritet
 • Løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet
 • Analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk
 • Evne til å begeistre og motivere
 • Evne til å oppnå resultater i samarbeid med ledere på neste ledernivå
 • Initiativrik
 • Evne til koordinering av komplekse tjenester og organisasjoner

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt kommunalsjef Rune Hoholm, tlf 77 87 10 14.

Om oss

Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy blir Senja kommune fra 2020. Den nye kommunen vil få ca. 15000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt- Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen.

Senja kommune blir en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Den nye kommunen satser også aktivt på å ta i bruk innovative og fremtidsrettede løsninger innenfor alle tjenesteområder.

Søk stillingen