HØRING – Forslag til felles ordensreglement for grunnskolen i Senja kommune

I forbindelse med etableringen av Senja kommune, er det behov for å fastsette ny, felles forskrift om ordensreglement for kommunens grunnskoler. Et forslag til ordensreglement for grunnskolene i Senja kommune sendes her ut på høring. Høringsfristen er 29.november.

Et ordensreglement er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Det betyr at berørte institusjoner eller organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jf. forvaltningsloven § 37.

Forslag til ordensreglement og begrunnelser for dette var ferdigstilt 25.oktober og sendt til høring til skolene samme dag. Skolene ved rektor ble bedt om å legge høringen fram til uttalelse for skolens rådsorganer (samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget/skoleutvalget, elevrådet, foreldrerådet). I tillegg er utkastet sendt på høring til ungdomsrådet i Lenvik, lærernes fagorganisasjoner og PPT. Det er også lagt ut på www.senja20202.no.

Høringsfristen er 29.november. Høringsuttalelser sendes til postmottak@tranoy.kommune.no.

Uttalelser som kommer inn etter denne fristen, vil ikke bli tatt med videre i saken. Det er planlagt at Senja kommune styre i sitt møte 11.12. 19 skal vedta reglementet. Høringsuttalelsene vil følge med saken til politisk behandling.

Om ordensreglement

Det er kommunens plikt å sørge for at det blir fastsatt et ordensreglement for hver skole. Det følger eksplisitt av opplæringsloven § 9A-10 at dette ansvaret ligger hos skoleeier. Skoleeier kan

  1. delegere myndigheten til den enkelte skole, som kan fastsette sitt eget ordensreglement
  2. vedta en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene i kommunen
  3. fastsette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, men delegere til den enkelte skole å gi særregler tilpasset lokale forhold

Alternativ 2 er her lagt til grunn. Et felles ordensreglement vil bidra til at elevene på de ulike skolene vurderes ut fra mest mulig like kriterier. Håndhevelse av reglementet bør inngå som et viktig element i utvikling av sosiale ferdigheter og bygge positive relasjoner, samtidig som det gir skolene rammer for å kunne sanksjonere i forhold til uønsket oppførsel og adferd.

Skoleeier har etablert en arbeidsgruppe som har jobbet fram et utkast til ordensreglement for grunnskolene i Senja kommune. Medlemmer i arbeidsgruppa har vært kommunalsjef, sektorleder, tre rektorer og en ungdomsrepresentant. Utdanningsdirektoratets (UDIR) rundskriv 8-2014 om ordensreglement ble sammen med tolkningsuttalelser fra UDIR lagt til grunn. Det ble også innhentet eksempler på ordensreglement fra andre kommuner.

Arbeidsgruppas vurderinger:

Arbeidsgruppa vurderer at forslaget ivaretar de krav som er satt til et felles ordensreglement for grunnskolene og at reglementet vil bidra til å skape trygghet, trivsel, respekt og sette klare grenser for elevene.

Ut fra debatten underveis i arbeidet, er det særlig tema knyttet til mobilbruk som engasjerer. Mobilen er en del av utviklinga, både teknologisk og samfunnsmessig, den er blitt en viktig og vanlig personlig eiendel, en eiendel med mange muligheter for bruk, men også uønsket bruk.

Arbeidsgruppa har merket seg at det fins gode og vektige argumenter både for og mot mobilfrie skoler.

UDIR skriver følgende om regulering av mobilbruk i sin tolkningsuttalelse av 12.12.14: om mobilbruk og ordensreglement:

«Skoleeigaren kan regulere mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel kan ein forby bruk av mobiltelefon i timen.

Skoleeigaren kan ikkje krevje at mobiltelefonen fysisk er utanfor skolens område i ordensreglementet. Eit ordensreglement skal regulere forhold som forstyrrar undervisninga eller skaper tryggleiksmessige eller andre problem ved skolen. Ordensreglementet kan ikkje regulere fritida til elevane. Derfor er det å gå for langt å nekte dei å ha med seg mobiltelefonen på skolen.

Om mobiltelefonen ligg avslått i sekken i skoletida, vil han ikkje forstyrre undervisninga eller miljøet på skolen. Om elevane ikkje følgjer reglane, kan kommunen eller skolen fastsette tiltak mot elevane i ordensreglementet.»

I regionen er det erfaringer med mobilfrie skoler i det Lenvik kommunestyre vedtok å innføre mobilfrie skoler i 2015. Ordningen i Lenvik ble sist evaluert mai 2017 og evalueringen i saksfremlegget (sak 29/17) viste at det var gode argumenter både for og mot mobilfrie skoler.  Ordningen med mobilfrie skoler ble her vedtatt videreført. Arbeidsgruppa har særlig merket seg at Lenvik ungdomsråd både i 2017 og i 2019 har tatt til orde for å endre på denne ordningen. I 2017 foreslo ungdomsrådet å oppheve ordningen mens rådet i 2019 ønsket å oppheve ordningen for en prøveperiode på en måned.

Arbeidsgruppa har etter drøftinger landet på at mobilen er blitt en viktig del av vår hverdag og at elevene således må lære seg god mobilbruk og bevissthet rundt bruk av mobil. Forslaget sier at mobilen skal være i sekken i all undervisningstid. Videre at fotografering, filming eller lydopptak ikke er tillatt uten samtykke. Dette sammen med aktuelle sanksjoner for brudd på ordensreglementet, har arbeidsgruppa vurdert til å være tilstrekkelig regulering av mobilbruken for å oppnå formålet med bestemmelser om mobilbruk; konsentrerte elever og lav risiko for uønsket fotografering/filming og juks. Videre har arbeidsgruppa lagt vekt på at det fra ungdomsrådet fremmes samme synspunkter.

Her kan du lese hele forslaget  til forskrift om felles ordensreglement grunnskolen i Senja kommune: Høring Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Senja kommune