Høring – Omstillingsdokumentet

Dette er et høringsutkast til omstillingsavtale for arbeidet mot Senja kommune.

Når dokumentet er ferdig, skal det inngås avtale mellom Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner og arbeidstakerorganisasjonene representert ved de hovedtillitsvalgte i Partssammensatt utvalg (PSU). Denne avtalens formål er å gi nærmere retningslinjer for hvordan omstillingsprosessen skal
gjennomføres.

Avtalen er nå ute på høring i alle arbeidstakerorganisasjonene og hos alle hovedverneombud.

Høringsfristen er 13. oktober. 

Et overordnet mål for arbeidsgiverpolitikken er å bruke disponible ressurser på en
hensiktsmessig og effektiv måte, slik at alle ansatte i størst mulig grad får oppgaver som er
tilpasset den enkeltes kompetanse og at arbeidsoppgavene oppfattes som utfordrende og
utviklende. Arbeidet må organiseres slik at både trivsel, helse, miljø og sikkerhet ivaretas.

Partene er enige om at omstillingsprosesser best gjennomføres i et forpliktende og tillitsfullt
samarbeid mellom arbeidsgivers representanter og arbeidstakernes tillitsvalgte. Deltakerne må
gis reell innflytelse og det innebærer samtidig at deltakelse forplikter.

En eventuell reduksjon i bemanningen skal som hovedregel skje ved naturlig avgang og ikke
ved oppsigelser. Ansatte som er definert som overtallige, vil bli tilbudt annet arbeid. Den som
eventuelt blir omplassert må akseptere endring i ansvars- og arbeidsoppgaver.

Avtalen skal medvirke til at den enkelte tilsatte har trygghet i arbeidsforholdet under arbeidsforholdet, og avklare hvilke lokale avtaler, reglementer, prosedyrer og ansiennitetsprinsipp som skal gjelde i den nye kommunen.

Omstillingsavtale 20170630

Omstilling mal for kartleggingssamtale

Omstilling prosedyre for innplassering