Søkerliste prosjektmedarbeidere

Fellesnemnda vedtok i møte 27. september 2017 at det skulle tilsettes tre prosjektmedarbeidere i 100 % stilling til prosjektet med å realisere Senja kommune. I tillegg er Hogne Eidissen tilsatt som prosjektleder, og vil tiltre som rådmann fra 2020.

Prosessen med å tilsette de tre prosjektmedarbeiderne er godt i gang, og intervjuene gjennomføres i slutten av oktober.

I vedtaket fra fellesnemnda (sak 4/17) heter det at “rådmennene i Berg, Torsken og Tranøy, samt leder av PSU og framtidig prosjektleder deltar i prosess/intervjupanel. Tilsetting foretas i fellesskap av nevnte utvalg.

Søkerliste prosjektmedarbeider

Saksdokumenter for fellesnemndas møter finnes på nettsiden til Tranøy kommune

http://www.tranoy.kommune.no/motekalender