Planstrategi og planprogram 2019–2022

Kommunestyrene i de fire kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har vedtatt delegert myndighet til fellesnemnda å være interkommunalt planutvalg etter kapittel 9 i Plan- og bygningsloven, herunder å forestå saksforberedende oppgaver etter Plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 11-14.

Fellesnemnda vedtok i møte 21.2.18 å varsle oppstart med kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2019–2022 i samsvar med Plan- og bygningslovens § 11-13

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt med tanke på grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet vedtas av kommunestyrene.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.

Ny kommune skal være i drift fra 1.1.2020. Det er derfor et overordnet mål at det nye kommunestyret som velges høsten 2019, kan vedta kommuneplan, handlingsplan og økonomiplan som de viktigste styringsdokumenter for den nye kommunen tidligst mulig etter konstituering. Av hensyn til dette, legges det opp til en prosess der planstrategi og planprogram utarbeides i løpet av 2018 og kommuneplanen utarbeides i 2019.

Det er i intensjonsavtalen nedfelt noen viktige mål/oppgaver som har betydning for kommuneplanarbeidet. Vi skal her kort nevne disse stikkordsmessig:

  • være generalistkommune så langt dette er praktisk mulig
  • sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestetilbudet
  • sikre et aktivt lokaldemokrati (grendeutvalg)
  • ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og framtidige partnere
  • opprettholde tjenestestrukturen og ivareta alle ansatte
  • videreutvikle teknisk infrastruktur (veier, bredbånd mv.)
  • aktivt tilrettelegge for næringsutvikling og være partner for næringslivet
  • drive utviklingsarbeid

I forbindelse med oppstart av arbeidet med planstrategi og planprogram, inviterer vi med dette til innspill, både skriftlig og gjennom dialog.

Innspillfasen avsluttes 9.4.18.

Frist for skriftlige innspill settes til 9.4.18.

Innspill sendes til postmottak@tranoy.kommune.no eller

Tranøy kommune
Vangsvikveien 298
9304 Vangsvik

Jan-Fredrik Jensen, Leder fellesnemnda

Hogne Eidissen, Prosjektleder