Her er en oversikt over hvilke følger kommunesammenslåingen kan ha for deg som ansatt

En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune.

Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i de tidligere kommunene automatisk går over til den nye kommunen. Det vil si at du blir automatisk ansatt i den nye kommunen. Ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver.

I arbeidsmiljøloven er det en bestemmelse som gir ansatte rett til å reservere seg fra overdragelsen og bli igjen hos gammel arbeidsgiver. Dette har liten hensikt ved kommunesammenslåinger, da arbeidet hos de «gamle» kommunene vil opphøre.

De fleste virksomhetene vil, etter kommunesammenslåingen, være som i dag. Dette vil typisk gjelde for stedbundne tjenester som skole, barnehage og sykehjem. Dette står også beskrevet i intensjonsavtalen.

Sammenslåingen vil kunne innebære endring av arbeidssted for enkelte arbeidstakere. Dette vil trolig gjelde for administrative stillinger, og er en naturlig følge av at kommunene har slått seg sammen.

Endringer av arbeidsoppgaver kan bli en konsekvens av sammenslåingen. På lik linje med endring av arbeidssted, vil denne type endringer være en naturlig følge av omstillingen. Dette vil særlig være aktuelt for ledere og for andre, typisk administrative stillinger, hvor det kan bli overtallighet som følge av sammenslåingen. De dette eventuelt skulle gjelde vil bli løpende informert, og prosessen for hvordan dette håndteres vil følge lov- og avtaleverk.

I de tilfeller det skulle være tale om vesentlige endringer utover hva arbeidsgiver kan fastsette, vil reglene i lov- og avtaleverk følges.

I perioden frem mot 1. januar 2020 vil de fire kommunene driftes normalt og tjenesteområdene videreutvikles i tråd med de vedtak som allerede er, og vil bli, fattet.

Dine lønns- og arbeidsvilkår vil være som i dag frem til kommunesammenslåingen finner sted.

Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil gjelde også i den nye kommunen, på samme måte som i dag.

Du har også rett til å beholde dine lønns- og arbeidsvilkår som du har på overføringstidspunktet videre etter sammenslåingen. Overføringen av arbeidsforholdet til den nye kommunen innebærer derfor ingen endringer i dine rettigheter og plikter som ansatt i den «gamle» kommunen.

Det er viktig at prosessen med kommunesammenslåing ivaretar de ansatte på en god måte, både med hensyn til forutsigbarhet og for å kunne gi gode tjenester. Den nye kommunen vil også ha stort behov for medarbeidere med god kompetanse, og det er viktig å legge forholdene til rette slik at arbeidstakerne ønsker å fortsette i den nye kommuneorganisasjonen. Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres i nært samarbeid med de tillitsvalgte og medarbeidere. Den nye kommunen skal ha en tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk, og legge til rette for mangfold blant de ansatte i virksomhetene.

I forbindelse med etableringen av ny kommune, skal det i henhold til intensjonsavtalen legges følgende prinsipper til grunn:

  • Ingen ansatte skal sies opp. Overtallighet skal løses gjennom frivillig omplassering til stilling den enkelte er kvalifisert for
  • Ingen ansatte skal gå ned i grunnlønn eller miste personlige lønnsbetingelser knyttet til grunnlønn, herunder seniortillegg, kompetansetillegg og lignende.
  • Fjernarbeidsplasser tilbys de som evt. vil få uforholdsmessig lang pendleravstand
  • Inngåtte lærlingekontrakter, vedtatte personlige stipend og avtaler om bindingstid videreføres.
  • Den nye kommune skal ha en raus og offensiv politikk i forhold til å tilby lærlingeplasser, praksisplasser og legge til rette for deltakelse i desentralisert utdanning.

Pensjonsordningene er tariffestet og vil videreføres som de er i kommunesektoren også etter kommunesammenslåingen.

Reglene for ansattes involvering følger av lov- og avtaleverket. Det er de hovedtillitsvalgte og vernetjenesten som vil være de ansattes representanter inn i prosessene som kommunesammenslåingen medfører, og som ivaretar dine interesser. På din arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud kunne bistå med råd og veiledning.

Frem til kommunesammenslåingen vil din leder sammen med prosjektledelsen gi jevnlig informasjon og svare på spørsmål.

Du får informasjon om arbeidet med å etablere en ny kommune på denne nettsiden og via din leder. I tillegg vil du få nyhetsbrev fra prosjektledelsen tilsendt på e-post.